Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van European Fine Food  (E.F.F.) h.o.d.n. Delimundo kvk 30216799.

Gevestigd aan de Riojagaard 39, 3446 WC  Woerden

1. Algemeen

1.1.In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (Hierna:Algemene voorwaarden) wordt onder’de wederpartij’verstaan: een overeenkomst die European Fine Food (.E.F.F.) met 1 van haar webwinkels, in de uitoefening van haar onderneming sluit en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, al dan niet schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst, opdrachtbevestiging of anderszins.

1.2. De onderhavige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen, leveringen en werkzaamheden en zijn van toepassing op alle soorten overeenkomsten.

1.3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van European Fine Food (.E.F.F.)  schriftelijk zijn bevestigd. Op eventuele door European Fine Food (.E.F.F.) gefiatteerde afwijkingen van deze voorwaarden kan door wederpartij uitsluitend beroep worden gedaan op de opdracht waarop de afwijking of aanvulling betrekking heeft.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen (offertes) door E.F.F. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

2.2. Beschrijvingen in aanbiedingen, prijsopgaven alsmede andere door E.F.F. verstrekte opgaven binden E.F.F. niet.

2.3. Voorzover de aanbieding door E.F.F. afhankelijk is van bepaalde van de wederpartij  afkomstige  gegevens wordt de overeenkomst gesloten onder voorbehoud van de juistheid en volledigheid van de gegevens.

2.4. De overeenkomst komt pas tot stand nadat E.F.F. de acceptatie van de opdracht of bestelling schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd, ook wanneer aan die opdracht of bestelling een aanbieding van de zijde van E.F.F. is voorafgegaan.

2.5. Indien de bevestiging van de opdracht of bestelling door E.F.F. de afspraken onjuist zou weergeven, laat de wederpartij dit weten binnen twee dagen na ontvangst, en in ieder geval vóórdat de opdracht of bestelling is uitgevoerd.

2.6. Voor zover de wederpartij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opdracht geeft voor wijzigingen of aanvullingen, zullen deze als meerwerk aan de wederpartij worden doorberekend.

2.7. E.F.F. factureert in EURO, indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de EURO, is dat gebaseerd op een koers in EURO die gold op de datum dat de overeenkomst tot stand kwam. Indien tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en facturering een koerswijziging ten nadele van E.F.F. van meer dan 5% is opgetreden, is E.F.F. gerechtigd tot herziening van de prijs.

2.8. De door E.F.F. berekende prijzen gelden per verkoopeenheid, inclusief verpakking, exclusief transportkosten en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Indien E.F.F. zorgt voor transport is zij bevoegd dit afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.

3. Betaling

3.1. Tenzij anders is overeengekomen of anders op facturen van E.F.F. staat vermeld, dient betaling plaats te vinden na afronding van de bestelling middels het digitale betaalsysteem. E.F.F. behoudt zich het recht voor deelopdrachten of deelleveringen afzonderlijk te factureren,  dan wel in termijnen te factureren, ook wanneer dit niet in de overeenkomst is vermeld.

3.2. Indien de wederpartij in gebreke is om de factuur op tijd te betalen, is hij van rechtswege over het openstaande bedrag een rente van 1,0 % per maand verschuldigd tot aan de dag van algehele betaling.

3.3. Indien E.F.F. bij niet-tijdige betaling haar vordering ter incasso aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de vordering, met een minimum van 500 EURO, met dien verstande dat als de werkelijke kosten hoger zijn, de wederpartij de volledige door E.F.F. gemaakte kosten vergoedt.

3.4. Indien de wederpartij met de betaling jegens E.F.F. in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist.

3.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.6. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

4. Levering en risico

4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient E.F.F. schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2. De door E.F.F. aan de wederpartij geleverde zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan de wederpartij dan wel zijn transporteur zijn afgegeven. Indien E.F.F. zorgt voor transport van de geleverde zaken is zij bevoegd de transportkosten afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen.

4.3. Voor zover de uitvoering van de opdracht afhankelijk is van in opdracht van de wederpartij door derden uit te voeren werkzaamheden, zal de wederpartij er voor zorgdragen dat deze derden hun werkzaamheden goed en tijdig uitvoeren, zodat de uitvoering van de opdracht door E.F.F. geen vertraging of hinder ondervindt.

5. Kwaliteit

5.1. Vermeldingen over de samenstelling (soort producten, hoeveelheid van een bepaalde ingrediënt, mengverhoudingen e.d.) van onze producten dienen als gemiddeld gezien te worden. Afwijkingen, die niet tegenstaande het in acht nemen van de gebruikelijke zorgvuldigheid tijdens de fabricage van de zaken en de bepaling van de waarden onvermijdelijk zijn, blijven uitdrukkelijk voorbehouden. E.F.F. staat op geen enkele wijze in voor de aan-, en afwezigheid van bepaalde ingrediënten in de geleverde producten.

5.2. Toepassingsadviezen geeft E.F.F. naar beste weten op basis van gegevens uit onderzoek en ervaring van de leveranciers van E.F.F. alle gegevens en inlichtingen over geschiktheid en toepassing van de producten van E.F.F. zijn echter geheel vrijblijvend.Voor het in acht nemen van voorschriften bij het gebruik van de producten, is de koper verantwoordelijk.

6. Aanvaarding, reclame en herroepingsrecht

6.1. De wederpartij controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde zaken in goede staat verkeren en of deze voldoen aan de overeenkomst.

6.2. De wederpartij reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden die niet juist zijn, zoals onjuiste hoeveelheden, onjuiste omschrijvingen of onjuistheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen e.d. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend. Deze reclames dienen door de wederpartij op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, dan wel binnen twee werkdagen na ontvangst schriftelijk bij E.F.F. te zijn ingediend.

6.3. Kwaliteitsreclames of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst door de wederpartij bij E.F.F. schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

6.4. Geen reclames worden geaccepteerd op geleverde zaken die geheel of gedeeltelijk geconsumeerd  zijn.

6.5. Reclames geven de wederpartij geen recht om zijn betaling op te schorten dan wel geheel van betaling af te zien.

6.6. Indien de reclame gegrond is, zal E.F.F. naar eigen keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde goederen, hetzij de goederen vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding niet verplicht. Indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. E.F.F. behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde goederen voor, totdat haar vorderingen op de wederpartij ter zake van betaling van die goederen zijn voldaan.

7.2. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en E.F.F. deswege de geleverde goederen, gebruik makend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.

8. Zekerheden

8.1. Mocht E.F.F. vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van wederpartij, dan heeft E.F.F. het recht niet te presteren of niet verder te presteren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor de betaling van de prijs. Indien wederpartij hieraan geen medewerking verleent, is E.F.F. bevoegd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en betaling te vorderen voor reeds verrichte leveringen.

8.2. De wederpartij is jegens E.F.F. gehouden tot de in het vorige lid bedoelde zekerheidsstelling, ook indien E.F.F. niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar prestaties. De in verband hiermee gemaakte kosten van deskundigenadvies, deurwaarderskosten en dergelijke aan de zijde van E.F.F. komen voor rekening van wederpartij.

9. Niet-toerekenbare tekortkoming

9.1. E.F.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

9.2. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door E.F.F. redelijkerwijs door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, wanprestaties leveranciers, brand, overheidsmaatregelen, import- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

9.3. In geval van niet-toerekenbare tekortkoming is E.F.F. naar haar keuze gerechtigd, hetzij de uitvoeringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien wederpartij E.F.F. daartoe schriftelijk aanmaant is E.F.F. gehouden zich binnen zeven dagen voor haar keuze uit te spreken.

10. Toerekenbare tekortkoming van de wederpartij

10.1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf dagen naar daartoe door E.F.F. in gebreke te zijn gesteld, is E.F.F. bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval E.F.F. recht heeft op volledige schadevergoeding en een vergoeding voor winstderving, welke laatste vergoeding wordt vastgesteld op vijftien procent van de overeengekomen prijs.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het hoofdkantoor van E.F.F. is gevestigd.

Aldus vastgesteld in de maand mei 2014 door de directie van E.F.F.

Bezorgkosten:

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1.Afhalen of bezorgen in Woerden: gratis, geen porto
2.Bezorgen via PostNL: Kosten €5,00 Vanaf Euro 55,00 gratis bezorgd binnen Nederland en België.
3.Bezorgen in België, graag bestellen via een email, wij sturen u een factuur, na betaling wordt uw bestelling verzonden.


Wijze van betaling:

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:


1. Afrekenen via Ideal.

2. Contant bij afhalen of levering in Woerden.

3.Vooruitbetaling: U kunt het totaalbedrag van uw bestelling overmaken op rekeningnummer NL98RABO0125.213.166 t.n.v. European Fine Food te Woerden.

BTW factuur: Na betaling sturen wij u na betaling een btw factuur.